Bezmaksas publikācijas par pazaudētām, atrastām vai nozagtām lietām.  Šobrīd aktīvas publikācijas:(2967).   Grupas biedri 4000+, Lapas sekotāji 2000+

Likumi

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Civillikums. TREŠĀ DAĻA. Lietu tiesības 
Otrā apakšnodaļa Īpašuma iegūšana
3.Lietu atrašana


940. Kustamas lietas, kas vēl nav atradušās neviena īpašumā, kļūst par tā īpašumu, kas tās atradis un ņēmis savā varā. Piezīme. Zemes īpašniekam piešķirtā aizlieguma tiesība (935.p. 2. d.) attiecas arī uz šo gadījumu.

941. Kustamas lietas, no kurām agrākais īpašnieks atteicies, izsakot to tieši vai ar lietas atmešanu, kļūst par atradēja īpašumu.

942. Lietas, ko īpašnieks izlaiž no savas varas ārēju apstākļu spiests, nav atzīstamas par atmestām.

943. Lieta uzskatāma par nozaudētu, kad tās nozaudētājs nezina, kur to meklēt, vai no kā pieprasīt, vai kādā kārtā dabūt atpakaļ savās rokās.

944. Nozaudētas lietas atradējam, ja viņam nozaudētājs zināms, jāatdod tā pēdējam, saņemot no viņa pienākošos atradēja algu (948. p.).

Par tādas lietas atrašanu, kura pieder pie karavīra apbruņojuma, jāpaziņo tuvākai kara priekšniecībai.

945. Ja lietas atradējs nezina, kas to nozaudējis, tad viņam jāpaziņo par savu atradumu vietējai policijai nedēļas laikā no atrašanas dienas.

946. Ja atrastā lieta ir tāda, kas ilgāki glabājot var maitāties vai kļūt nevērtīgāka, tad policijai tā nekavējoties jāpārdod izsolē un ieņemtā nauda jāuzglabā, lai to izdotu nozaudētājam.

947. Ja pēc policijas sludinājuma ierodas atrastās lietas īpašnieks vai tās nozaudētājs un pierāda savas tiesības uz to, tad pati lieta vai par to ieņemtā nauda izdodama viņam, iepriekš saņemot no viņa vai atvelkot viņam izdevumus, kas taisīti lietas uzturēšanai un sludināšanai, kā arī atradējam pienākošos atradēja algu (948. p.).

948. Ja atradējs, nododot lietu (944. p.) vai paziņojot par atradumu policijai (945. p.), prasījis atradēja algu, tad tā noteicama pēc tiesas ieskata, bet ne augstāka par trešo daļu no atrastās lietas vērtības pēc izdevumu atvilkšanas, ja vien nozaudētājs nav atklāti izsolījis augstāku summu vai nav ar atradēju labprātīgi vienojies.

949. Ja sešu mēnešu laikā no policijas sludinājuma dienas īpašnieks neierodas, tad atrastā lieta vai to pārdodot ieņemtā nauda (946. p.) pāriet atradēja īpašumā, uzliekot viņam tomēr lietas uzglabāšanas un citus izdevumus.

950. Noteikumi par atrastām lietām (944.-949. p.) attiecas arī uz lietām, kas paglābtas no bojā ejas.

951. Ja atrod zemē ieraktas, iemūrētas vai kā citādi noslēptas lietas, kuras tomēr nevar atzīt par apslēptu mantu (952. p.), tad tām piemērojami tie paši noteikumi, kā atrastām lietām.

Ja īpašnieks pierāda, ka viņš zinājis to vietu, kur atrastās lietas bijušas noslēptas, tad viņam nav pienākums maksāt atradēja algu.

952. Apslēpta manta ir visas zemē ieraktas, iemūrētas vai kā citādi noslēptas vērtīgas lietas, kuru īpašnieks notecējušā laika ilguma dēļ vairs nav uzzināms.

Apslēpta manta, kas atrasta uz savas paša vai uz bezīpašnieka zemes, kļūst par atradēja īpašumu.

953. Aizliegts meklēt apslēptu mantu uz svešas zemes. Kas rīkojas pretēji šim noteikumam, nedabū neko no viņa atrastās apslēptās mantas, un visa šī manta piekrīt tam, kam pieder zeme.

Kas uz svešas zemes nejauši atradis apslēptu mantu, iegūst pusi no tās; bet otra puse piekrīt zemes īpašniekam.

954. Ja tādās kustamās lietās, kas nav ne ieraktas, ne iemūrētas, ne citādi kā noslēptas, atrasta nauda vai citas vērtīgas lietas, kuru īpašnieku nevar uzzināt, tad uz tām 952. un 953. panta noteikumi neattiecas un tām piemērojami noteikumi par noslēptu lietu atradumiem (951. p.).

Avots:
saite: http://likumi.lv/ta/id/90221-civillikums-tresa-dala-lietu-tiesibas#p-41090
Pazudis.lv piezīme:
Punkti 945, 944, 948 nosaka rīcību un atlīdzības iespēju.
Nav Aizliegts publicēt savu atrasto lietu lai ātrāk atrastu tās patieso īpašnieku - arī tad ja to esi jau nodevis policijā.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pazaudis LV ir publiski pieejama datubāze kuras galvenais saturs ir sakārtotā, organizētā secībā glabāt informāciju par nozagtām, pazaudētām un atrastām mantām. Un ne tikai.
Šinī mājaslapā katrs var ierakstīt savu lietu, izveidojot savu kontu, katrs var brīvi pārvaldīt savus ierakstus, labot, dzēst. Katrs ieraksts ir pieejams publiski, izlases kārtā tiek pārraidīts sociālajos tīklos.

Vietnes administrators: Modris Mičulis   e-pasts:  pazudis.lv@gmail.com   un   *SMS +371 28656507   | tikai SMS īsziņām |

Starp mums ir daudz godprātīgu cilvēku kuri atrod un meklē tos kuri ir pazaudējuši. Arī Policija nereti atklāj noziegumus un līdz ar tiem daudz nezināmas izcelsmes mantas ! Iesakām apskatīt arī policijas mājaslapu kurā ir daudz atrastu lietu, kuras meklē savus īpašniekus. Iespējams starp tām ir arī Tava sen pazudusī manta.

Ja Esi nolēmis iegādāties kādu lietu tirgū vai pēc sludinājuma no kādas nepazīstamas personas, lai neiekultos nepatikšanās nopērkot zagtu mantu, iesakām apskatīt vai to kāds nemeklē ! Ja esi manījis pazaudēto vai nozagto, lūdzu sazinies ar mums vai ieraksta autoru ! Manīji klaiņojošu suni, kaķi vai kādu citu dzīvnieku kas bez saimnieka !? Publicē to sadaļā Manīts|Atrasts / Dzīvnieki, - pievieno bildi !

Paldies godprātīgiem cilvēkiem, kuri ir atraduši svešas lietas un velta savu laiku un enerģiju, publicē to lai palīdzētu tiem kuri ir pazaudējuši ! 

CITAS NODERĪGAS SAITES UN REKLĀMA


telefonuregistrs
velosipēdu reģistrēšana

Reklāma - реклама - advertisement: info@pazudis.lv *SMS +371 28656507 :) ziedot - пожертвование - donate - PayPal